Информационно-аналитические ресурсы

  1. Агент­ство стра­хо­вых но­во­стей http://www.asn-news.ru/
  2. Ва­ши­фи­нан­сы ht­tps://vash­ifin­ancy.ru/
  3. ПостНа­у­ка ht­tps://post­nauka.ru/
  4. Т-Ж: жур­нал про ва­ши де­ньи - Тинь­кофф ht­tps://journal.tinkoff.ru/
  5. Фи­нан­со­вая культу­ра ht­tps://fin­cult.info/
  6. Эконс: эко­но­ми­че­ский раз­го­вор ht­tps://econs.on­line/
  7. Banki.ru ht­tps://www.banki.ru/
  8. Sravni.ru ht­tps://www.sravni.ru/
Оцените материал
Ваша оценка

{{comment}}